Nieruchomości

  • analizy i regulacje stanu prawnego nieruchomości
  • due diligence
  • podział i scalenia gruntów
  • listy intencyjne i porozumienia wstępne
  • sprzedaż, kupno, zamiana, uwłaszczenia i wywłaszczenia
  • nabycie pośrednie oraz najem i dzierżawa
  • leasing nieruchomości
  • reprezentacja w trakcie procedur administracyjnych związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
  • komercjalizacja centrów handlowych, powierzchni biurowych oraz logistycznych
  • zarządzanie nieruchomościami