Ochrona środowiska

  • bieżące doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków w sferze prawa ochrony środowiska
  • ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych, transakcyjnych i restrukturyzacyjnych
  • przygotowanie i negocjowanie umów
  • przygotowanie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko
  • wsparcie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska
  • reprezentacja w sporach przed organami administracji i sądami
  • gospodarka odpadami i wodno-ściekowa (zezwolenia, obsługa zakładów odzysku i recyklingu, organizacja odzysku, przemieszczanie odpadów).